گاییدن کون زن داداشم کردن دختر بلوند آنال دختران روسی

گاییدن کون داستان سکسی‌ خفن از سکس کردن با زن داداش که کون بزرگ

گاییدن کون داستانهای سکسی بنویسم که واسه خودم اتفاق افتاده.از همون بچگی دنبال این حرفا بودم وگاهی با پسرخاله ها با هم ور میرفتیمولی اصلیترین و شروع سکسی شدنم از سال.

دوم دبیرستان بودیه پسر خوشکل همسایمون بود که 3 سال ازم کوچیکتر بود پوستش سفید چشما عسلی وخیلی ناز .اندام کشیده.اولین بار یه کلاس تابستونه توکانون .

بود خیلی به کیرش نگاه میکردم آرزوم بود ببینمش.تو همون عالم دلو به دریا زدم ودستموزدم به کیرش.دیدم بدش نیومد.شروع کردم به دست زدن.

تو کلاس با این که آخر نشسته بودیم زشت بود دیدم میترسه.توراه خونه باش حرف زدم گاییدن کون .که این کارانیازه وزشت نیست.که کمی عادی بشه وشرم وحیامون بریزه.

تا اینکه عصرش آمدخونمون.رفتیم تو اتاق تهییه مجله سکسی دادم دستش وشروع کربه خوندنش.منم شروع کردم با کیرش وررفتن.شق کرد.

هنوز تا اون وقت ساک نزده بودم واسه همین آب دهنموریختم رو کیرش و مالیدم مجله رو جلو چشمش گرفته بود تانبینه.روش نمیشد.مالیدم تا آبش آمد.

بعد آب آمدنش بدش آممدازاین کارا.رفت.چندروز بعد دوباره آممد خونمون گاییدن کون .رفتیم تو اتاق با لباس کونموبه کیرش میسابوندم.اولین باربا لباس بغلم کرد.

فشارم داد حال کردم.تو ابرابودم.بعد زیپشو واکردم.کیرنازشد درآوردم وشروع کردم به مالیدن بعد دروبستم و صداکامپیوتر زیاد کردم بعد رفتم سراغ.

مهدی جونشلوارشو در آوردم شلوار خودمو هم در آوردم.کونمو گذاشتم جلوش.مونده بود چکار بکنهروش نمیشد منم پاشدم یه فیلم سوپر گذاشتم.

داداشم یه روز اومد خونه ما گفت میخواد بره تهران واسه خرید ماشین

نگاه به فیلم میکرد ورومن اجرا میکرد.منم کونمو قلمبه کردم آوردم جلوش.کیرشو گذاشت توفرق کونم.مالید حال داد اساسی.بعد خودم آب دهنمو ریختم کونموخیس کردم.

یه دستم زدم دور کیرش.و گذاشت دم سوراخ کونم هل داد داخل کونم.درد گرفت.ولی چون خودم خواسته بودم تحمل کردم یکم که کرد خودمو در آوردم از زیرش .

وگفتم تو بخواب.خابید وای کونش جلوم بود تو خوابم نمیدیدم.یه گاییدن کون نازو صاف وخوش فرم.کمر باریک.رونا سفیداولین بار که لای کونشو واکردم.

سرمو گذاشتم رو کونش دوست داشتم گریه زاری کنم.دماغم تو فرقش بود.وای نفس میکشیدم.چه عطری چه بویی.جون گرفتم.

تف زدم به کونشوباش بازی کردمبا دو دستم لپاشومالیدم وکیرمو به فرقش مالیدم روسوراخ کونش.بعد کیرموگذاشتم توفرق کونش.

روسوراخش .بعد رفت تو دردش گرفت.کیرشوگرفتم.دستم.دوباره تلمبه زدم.انگار تموم زندگیم بود جون گرفتم به هیچی جز کون اون فکرنمیکردم.

وای عالی بود.تا اینکه آب آمد ریختم توش.بهترین لحظه عمرم بود.بعد خابیدم زیرش.آبم که آمده بود دیگه کیر نمیخاستم.ولی دلم نیومد نامردی کنم.

کونو دادم زیرکیرش.گذاشت تو.کیرم تو دستم بوداون میکرد منم کیرمو تو دستم بود جلق میزدم.آبش آمود ولی آب من نیومد بهش گفتم کیرشو نگهداره تا آب منم بیاد.

وای چه حالی داد یه کیر تو کونم و داشتم جلق میزدم.مثل این بود که توفیلم سوپرازنه هم میداد هم از کس هم از کون.چه حالی میداد.تا آبم آمد.

کیرش شل شده بود با آبش تو کونم حال میداد کونموشل وسفت میکردم تا یرش از کونم در آمو.پاشدورفت.بعد از آون سری 4سال با هم حال کردیم.

بعد یه ساعت خوابش اومد رفت بخوابه.رفت تو اتاق کناری من بخوابه گاییدن کون

الان هم با اینکه خانم داریم باز گاهی با هم حال میکنیم.الان هم اگه یه پسر بیمو وسفید باشه دوسدارم باهاش هم خواب بشم خیلی دوستدارم.

داستانای دیگه رو به همین اسم میزارم نظر بدید . نوشته دنی بچه کونی نرم نازی داره و داستان سکس کردن باهاش حسابی‌ تحریکتون میکنه.

سلام گاییدن کون.اسم من پدرامه.داستان من مربوط میشه به 2 سال پیش..من فقط یه داداش بزرگ دارم که کارش خرید و فروش ماشینه و گهگاهی.

واسه خرید و فروش ماشین به شهرای دیکه سفر میکنه.داداشم 5 ساله ازدواج کرده و اسم زنش ریحانه هست.من اونوقت 23 سال داشتم و زن داداشم حدود 28 سال.

مامانم گفت که کی بر میگردی داداشم گفت شاید یه سه چهار روزی طول بکشه.داداشم بچه نداشت .وقتی میرفت مسافرت زن داداش میومد خونه ما میموند.

همون شب که داداشم رفت تهران ریحانه خانم اومد خونه ما و نشسته بودیم سر سفره شام گاییدن کون.من تا حالا زیاد به اندام و قیافش دقت نکرده بودم و به چشم خواهری بهش نگاه میکردم.

کمتر باهاش حرف میزدمو ازش خجالت میکشیدم گاییدن کون.یه شلوار تنگ با یه تی شرت تنش بود.روسریشم تا نصفه باز بود.

کلا تو خونه راحت بود.منم تا اون موقع اصلا تجربه سکس نداشتم.خلاصه شامو خوردیمو بعد ماهواره یه فیلمی نشون میداد که هی لب میگرفتنو بغل میکردن.

من و زن داداش روبروی هم نشسته بودیم و داشتیم تماشا میکردیم.زیر چشمی یه نگاهی هم بهم میانداختیم.

یه دل سیر نگا کردم یهو برگشت ودید دارم دیدش میزنم و به روم نیاورد

منم معمولا دیر میخوابم.ساعت 2 ماهواره رو خاموش کردم رفتم تو اتاقم دیدم گوشیم اس اومده.دیدم از طرف ریحانه خانومه.

تعجب کردم آخه نوشته بود که :سلام پدرام جون حالت خوبه چرا باهام حرف نمیزنی.منم تو جوابش نوشتم : اگه حرفی بود میزدم .

چی بگم آخه.دیگه جوابی نفرستاد و خوابیدیم.صبح دیدم ریحانه در اتاقمو باز کرد منم با شرت خوابیده بودم کیرم توخواب بلند شده بود گاییدن کون.

یه نگاه حشری کرد و گفت صبونه حاضره.منم یکم حشری شده بودم و یواش یواش میخواستم که باهاش صمیمی بشم و بکنمش.

رفتم آشپزخونه دستامو بشورم دیدم قنبل کرده داره از زیر یخچال کره برمیداره.وای…………………..چه کون تپل و ژله ای داشت.

صبونه ر و خوردیم من بایذ میرفتم دانشگاه.مامان و بابام هم باید میرفتن خونه دخترخالم واسه مراسم عروسی پسرش.ریحانه هم تنها موند توخونه.

رفتم دانشگاه ساعت 12 برگشتم دیدم ریحانه دراز کشیده رو کاناپه داره فیلم سکسی از ماهواره(هاستلر) نگاه میکنه گاییدن کون.

اصلا به منم توجهی نمیکنه.با خودم گفتم الان بهترین وقته.رفتم اتاقم یه شلوارک تنگ داشتم پوشیدم و اومدم کنارش گفتم ریحانه جون خوبی؟تنهایی که حوصلت سر نمیره.

تعجب کرد و گفت نه.اگه تو باهام صمیمی باشی سز نمیره.منم گفتم که منم عین داداش باهام راحت باش

گفت باشه من راحتم ولی شما راحت نیستین.صدای زنگ اومد مامانمینا بودن.درو باز کردم اومدن ناهاروو خوردیم. بعد ناهار ریحانه رفت حموم.

حموم تو زیرزمین بودش .منم رفتم زیر زمین دیدم لای درو باز گذاشته کرست و شرت و لباساشم اونجا انداخته تو رختکن حموم.یواشکی رفتم تو شرتشو بو کردم.

یه بوی عجیبی بود.یهو دیدم در حمومو باز کرد و تا منو دید برگشت تو و گفت تو اینجا چیکار میکنی پدرام گاییدن کون.گفتم اومدم اینجا تا باهم تنها باشینم.

گفت تو حموم گفتم اشکالی داره!!!!!!!!!!!گفت خجالت نمیکشی؟ گفتم دیگه باید خجالتو بذاریم کنار.هم من از تو خوشم میاد هم تو از من.

حالا بیام تو؟ گفت نه گم شو بروو ووو.خودم درو فشار دادم رفتم تو گاییدن کون

واااااااااااااااااااااااای…چه کونی….. چه کوسی…………عجب پستونایی داره.داداشم کیف میکنه والا.

منم لخت شده بودم.کیرم داشت میترکید..گفت همینو میخواستی؟!خجالت نمیکشی؟!این رسمشه؟ناسلامتی من زن داداشتم.

گفتم من فقط میخوام یه بار اون کونتو بکنمو برم دیگه پشت سرمم نگاه نمیکنم.گفت تو خیلی نامردی.گفتم آخه دست خودم نیست.

گفت داداشت تا حالا دلش نیومده کون منو بکنه حالا تو نیم وجبی میخوای؟؟؟؟؟؟؟گفتم من تا نکنمت از اینجا بیرون نمیرم.

اصلا مهم نیست مامانمینا بفهمن یا نه.دیدم یواش یواش داره حشری میشه.گفت بیا جلو زود کارتو بکن برو.وااااااااااااای.کونش داشت مثل زل وول میخورد.

سفید و نرم و بزرگ.کمر باریک و موهاشم طلایی گذاشته بو

بدنشم خیس شده بود.کیرم داشت میترکید.رفتم جلو چسبیدم بهش. نذاشت ازش لب بگیرم. از پشت محکم بغلش کردم و چند تا لاپایی زدم بهش.

بعد دیدم داره کونشو میاره سمت کیرم و وول میده گاییدن کون.نامصب عجب کونی بود.عین بادکنک پر از آب بود.گفتم دراز بکشه و منم اومدم روش دراز کشیدم.

از زیر پستوناشو گرفته بودم میمالوندم و از پشت گردنشو میخوردم.کیرم لا پاش بود.گفتم آماده ای بکنم تو کونت؟ گفت چرا کوسمو ول کردی چسبیدی به کون.

گاییدن کون زن داداشم از کون کردن دختر بلوند جوان دختر کم سن آنال از کون کردن دختران روسی.

گفتم آخه من از کون کردن خوشم میاد گاییدن کون.ولی به خاطر تو کوستم میکنم.رفتم سراغ کوسش.انگشتمو کردم تو کوسش و چند بار عقب جلو کردم.

خیس خسی بود.کیرمو گذاشتم دم کوسش آروم هل دادم رفت.یه آهی کشید و گفت:آه جون مامانت یواشتر.منم مثل وحشیا تلمبه میزدم.چون اولین سکسم بود آبم زود داشت میومد.

دو سه تا مونده به آخر گفتم کوس بسه دیگه گاییدن کون

الان نوبت چیه؟!!!!!گفت نه توروخدا گفتم نه باید اون کون ژله ای رو جر بدم.قنبلش کردم.سوراخ کونش دیده نمیشد.

تا حالا کون نداده بود.با آب کوسش نمش کردمو .کیرمو اروم گذاشتم دم کونش گاییدن کون.هر کاری کردم نرفت توش.

بعد یکم تف انداختم رو کیرم.یکم فشار دادم دیدم داره درد میگشه.میگفت واااااااااااااااااااااااااای آرومتر پدرام مردم….گفتم صدات در نیاد بالا میشنون.

کیرمو فشار دادم تا نصف رفت توش.واییی چه حالی میداد.کونش خیلی نرم بود.تو فضا بودم.تا آخرش کردم تو یه جیغ یواش زد.

دیدم داره لبشو گاز میگیره.دیگه داشتم تلمبه میزدم.صدای لارچ و لورچ حمومو برداشته بود….داشت اروم گریه میکرد.

دیدم آبم با فشار هرچه تمام داره میاد.آوردم بیرون گفتم اول ساک نزدی حالا باید آبمو بخوری.اونم که از دستم ناراحت بود دهنشو بست و نخورد.

منم همشو ریختم رو صورتش و رو سینه هاش.ولی اونم ارضا شده بود.چون بدنش سست شده بود.

از رو کونش یه ماچ کردم و گفتم ایشالا بازم میکنمش گفت به همین خیال باش گاییدن کون.

لباسامو پوشیدم اومدم بیرون.خیلی حال داد انصافا.وقتی اومد بالا نمیتونستم توچشاش نیگا کنم ولی بعدش دیگه عادی شد و از اون به بعد کمتر .

میومد خونه ما گاییدن کون.اون روز کج و کوله را میرفت اخه کونش بدجور درد گرفته بود.اینم از تنهاترین داستان سکسی من عزیزان.امیدوارم خوشتون اومده باشه.
فیلم سکس کارتونی سکس زوری سکس خفن سکس پورن استار داستان شهوانی سکس با خاله کون گنده داستان‌های سکسی‌ سکس در اتوبوس فیلمهای سکسی سکس گی ایرانی سکس ارگاسم فیلم سکسی سکس زن سکس لزبین کوس لیسی

سکس کردن

Striking honey shows big arse and gets butt hole plowed

From:
Date: October 24, 2018

49 thoughts on “گاییدن کون زن داداشم کردن دختر بلوند آنال دختران روسی

 1. خاله هستم از همه جای ایران میتونم واستون اوکی کنم 09331472682

  1. با سلام امیر هستم از تبریز ۲۸ سالمه یه خانم یا دختر با جنبه بدور از مادیات برا سکس مطمعن و دوستی از خود تبریز میخوام اگه هست یه با شخصیتش بیاد تلگرامم برا اشنایی Duman700

  2. این جنده فقط بایدگرفت کیر خرکردتوکس زنش ومامانش وابجیش وخودکونیش ک ههه هوس کیرتوکلش دربره اب کیرم تو وریش بابای کسکشت لاشی جنده

  1. سلام فاطمه هستم ۲۷ساله متاهل ازکرمانشاه پایه سکس حضوری وساپورت مالی بشم این شمارمه واتساپم دارم ۰۹۹۰۳۵۱۱۶۵۰

 2. پسر هستم ۱۵ سالمه کیر میدم تو مشهد هرکی خواست زنگ بزنه ۰۹۳۹۲۵۴۱۵۲۰

 3. ۰۹۱۵۰۶۷۱۱۰۶۵ سلام دنبال یه پسر ۲۰ساله باکیرکلفت میگردم

  1. سكس از راه معقد ظلم است در حق زن ، باعث ميشود بافت مقعد از بين بره ، لطفاً به بدن زنان احترام بذاريد

 4. زوج هستیم نفرسوم باتجربه باادب بیاد۰۹۳۸۴۵۷۵۵۶۰-۰۹۹۰۸۵۵۳۰۲۸

  1. 44سالمه
   18سانت
   سبزه.داغ.طولانی
   تهرانم.شما کجائید؟

 5. زوجی نفر سوم میخواد به من پیام بده
  تلگرام
  @s10139
  از تهران

 6. یه دختر تهرانی نازو خوشگل روشنفکر از تهران برای ازدواج پیام بده تلگرام
  @s10139
  مچکرم

 7. علی ۱۶ ساله تهران آیدی @alisalarteymory بیاید تل

 8. نفر سوم هستم پوزم فاعله اهل تهران دنبال زوج هستم واسه رابطه بلند مدت فقط تهران پیام بدید
  09367457947

 9. سکس حضوری بیشتر شهرا دارم با مکان میخوای بزنگ ۰۹۳۰۸۲۲۷۵۳۹

 10. شهاب هستم کیر کلفت 30 سانتی دارم 38 سالمه و مجرد خانمهای حشری لطفا تماس بگیرن 09337575803

 11. سلام فاطمه هستم ۲۷ساله متاهل ازکرمانشاه پایه سکس حضوری وساپورت مالی بشم این شمارمه واتساپم دارم ۰۹۹۰۳۵۱۱۶۵۰

 12. پـــــــــــدرام جونہ مادرت اینڪارو ڪرده بودے قصہ شو تعریف ڪردی یـا یڪی از اون تصوراتہ فانتزے بود ڪه پیشت خیلی محبوبہ و آرزو انجامشو داری ،،، اگہ واقعیت
  بود آخر رابطه همونجا تو حموم بود یا بازم باهاش سڪس داشتی ،،، در ڪل از تعریف داستان زیبات متشکرم ?????

  1. سلام سهراب هستم از اهواز..لارج شاد شنگول سبزه روشن داغ کیر کلفت کمر سفتم با 180 قد…..پایه میخوام دختر یا زن حشری تک پر مثل خودم 09031923090

 13. سلام سهراب هستم از اهواز..لارج شاد شنگول سبزه روشن داغ کیر کلفت کمر سفتم با 180 قد…..پایه میخوام دختر یا زن حشری تک پر مثل خودم 09031923090

 14. سلام عزیزم
  دنبال خانم با معرفتم ترجیحا از اردبیل یا شمال می خواهم اگر مایلی بیا آیدیم جهت هماهنگی @namin1032

 15. سلام

  پاور هستن از شمال 40 ساله190قد۱۲۰ وزن
  یه خانم تنها یه دختر خوب وزیبا تقریبا ۳۰ دوست داشتن چند وقتی باهم باشیم و معنی زندگی وعشق وحال بفهمن ما درخدمتیم09336366354

Comments are closed.