داستان‌های سکسی‌ سورپرایز خواهر کوچک برای برادرش

داستان‌های سکسی‌ سورپرایز خواهر کوچک برای برادرش

داستان‌های سکسی‌ بهترین فرصت بود که یه جوری رهارو بکشم خونه.شب باز با رها حرف زدم و بهش گفتم فردا کسی خونمون نیست.

اگه بخوام بیای میای خونمون؟یکم من من کرد و گفت مامانت چی؟گفتم یکی از فامیلامون مرده میره ختم از اونورم میره خونه مادر بزرگم اینا.

گفت آخه کلاس دارم فردا.گفتم نترس ،به خانم داییم میگم زنگ بزنه به آموزشگاهت خودشو جای مامانت جا بزنه بگه نمیاد.ته دلش راضی بود ولی همش میگفت میترسم.

انقدر اصرار کردم تا قبول کرد.خیلی تو تخت اینور اونور کردم تا خوابم برد.صبح زود از صدای دست مادرم بیدار شدم که داشت اماده میشد بره مراسم خاکسپاری.

منم وقتی رفت زنگ زدم به رها و گفتم پای حرف دیشبت هستی یا نهگفت اره ولی میترسم.گفتم ترس نداره که.شماره ی اموزشگاهتو اس کن واسم بدم خانم داییم زنگ بزنه.

بعد به خانم داییم زنگ زدم که داشت اماده میشد بره خاکسپاری .قضیه منو رهارو میدونست داستان‌های سکسی‌ واسه همین قبول کرد و گفت که زنگ میزنم.

خیلی استرس داشتم.اولین باری بود که همچین کاری رو میکردم.به خانم داییم گفتم هروقت زنگ زد یه تک بهم بده.به رها زنگ زدم و ادرسو بهش دادم.

چون تو یه محله بودیم زود اومد.مثل همیشه خوشتیپ و جذاب.با یه مانتو نخی سفید و یه شلوار لی چسپون و یه شال سفید.از در اومد تو صدای تپش قلبمو تشخیص داد.

دستشو گرفتم و رفتم سمت مبل که بشینیم یه گپی با هم بزنیم که دیدم گفت من خوابم میاد داستان‌های سکسی‌ میشه بخوابیم یه کم؟گفتم اینجا که نمیشه،حد اقل بیا بریم تو اتاق.

دستشو گرفتمو رفتم سمت اتاق مادر اینا چون هم مرتب تر بود،هم تختش دو نفره بود.گفتم تو برو تو اتاق تا منم برم کولرو روشن کنم نکنه گرم بشه.

رفتم کلید کولر رو زدم و برگشتم پیشش که دیدم شالشو انداخته دور گردنش و همون جوری داره خواب میره.ارو رفتم کنارش و گفتم چرا اینجوری خوابیدی.

مانتو تو درار اذیت میشی ها.مانتوشو دراورد.یه تاب سفید تنش بود که خ.ش فرمی سینه هاش اولین چیزی بود که میشد از نگاه اول فهمید.

اروم کنارش دراز کشیدم و به پهلو خوابیدم دستمو گذاشتم زیر سرش و دست دیکمم گذاشتم رو شکمش.اروم اروم با دستم روی پوست شکمشو قلقلک میدادم.

همین جوری ناخوداگاه دستم میومد بالا تا تینکه یهو دیدم دستم خورد به سوتینش داستان‌های سکسی‌ گفتم نکنه با خودش بگه مرده بی جنبه.

اروم اروم دستمو اوردم پایین و ورداشتم که به ناله ی کوچیک زد که اه.داشت خوشم میومد.چرا دستتو برداشتی.منم گفتم گفتم شاید ناراحت شی و بگی مرده بی جنبه.

واسه همین دستمو برداشتم.گفت نترس نمیگم.منم دستمو باز بردم زیر لباسشو پوست تنشو قلقلک میدادم.بعد از چند لحظه دیدم پشتشو کرد به من و چسپید.

منم هیچ تکونی نخوردمو به کارم ادامه دادم.کمکم کیرم داشت راست میشد.وقتی دیدم یکم غیر معمول داره سفت میشه و ممکنه رها بفهمه خودمو کشیدم عقب.

یکم که رفتم عقب دیدم برگشت به طرفم و گفت کجا بود او همه که گفتی پیشت باشم فلانت میکنمو بهمانت میکنم.منم گفتم اون برای خواب شب بود نه الان که صبحه.

گفت مگه من خودم بهت نگفتم تو فقط باش.بقیش مهم نیست.منم کفتم چرا ولی الان شرایطه خاصه.هیچی نگفت و چشماشو بست.

منم که خوشم اوده بود اینبار دستمو از پشت تاپش کردم تو و اینبار فقط دستمو روی پشتش میکشیدم.چه بچه کونی داشت.

داشت از تو شلوار چشمک میزد بهم وقتی ی دوسپسر مهربون و عاشق داشته باشید که هرکاری براتون میکنه و به اندازه کافی.

بابدنتون ور نمیره چیکار میکنین؟ داستان‌های سکسی‌ خیلی وقت بود امیرو تو اینستاگرام فالو میکردم جذاب و به نظر اروم و خونواده.

دار میومد داستان‌های سکسی‌ یکم صحبت کردیم با هم … منو ب قهوه دعوت کرد.

خوش صحبت بود خوب لباس میپوشید و البته هیکل خوبش لباساشو بهترم نشون میداد.

حرف که میزد و بهم نگاه میکردم دوس داشتم فک کنم دستش میره روی رونم و اروم رونمو میماله .

شرتم یکمی خیس میشد و تازه یادم میافتاد که بعضی از حرفاشو نشنیدم.

اصلن برنامه ی بکن بکنی وجود نداشت

من تو فکرم فانتزی داشتم و مطمئنم اونم ب من فکر میکرد و کیرش راست میشد . یکم با بدنم کخ ریخته بودم .

خوشم میاد پسرارو تحریک کنم دوس دارم وقتی مثلن دستش اتفاقی ب بدنم میخوره داستان‌های سکسی‌. ازین ادمایی که تا وقت گیر میارن.

دستشونو ب همه جای ادم میمالن متنفرم اون اتفاقه قشنگه اون اتیششی که بی انتظار روشن میشه خونه ی مستقل نداشت هیچ موقعیتی هم نه من نه اون ببرای سکس درست نکردیم بیکار نبودیم که.

میرفتیم و میوممدیم .. پیاده روی .. حرف … مشورت و گریه و خنده داستان‌های سکسی‌ دیگه از فکرش بیرون اومده بودم و ب اوضا بینمون.

عادت کرده بودم یه شب هردومون ب مهمونی دعوت شدیم اولین بارم بود پیکمو ب پیکش میزدم بعد از یکم گرم .

شدن سیگارمو برداشتمو دستشو گرفتم بریم تو حیاط سیگار بکشیم .. حیاط اروم تر بود داستان‌های سکسی‌.

خودم نشستم رو زمین .. روبروم نشست سیگارامونو روشن کردیم حرف زدیم ناراحت بودم برای همین سرمو چسبوندم ب سینش برای.

چند لحظه بعد رفتیم و رقصیدیم مست تر شده بودم و خودمو میمالوندم بهش وقتی تقرییبن همه مست بودن یهو منو کشید تو یکی از اتاقا .

چسبوند به تخت داستان‌های سکسی‌ کیرش که راست شده بودو لای پامم احساس کردم تو چشاش نگاه میکردم.

تو گوشم گفت چرا تحریکم میکنی؟ نمیتونم جلوی خودمو بگیرم داستان‌های سکسی‌ منم تو گوشش گفتم میتونم برات جبران کنم .

گوششو بوسیدم ولاله گوششو لیس زدم .لباشو رو لبام گذاشت .. داشتم میمردم کیرشو لای پام میخواستم حسابی.

منو مالوندو از لبام خورد بعد سینه هامو میمالوند و گردنمو میخورد گاهیم از رو پیرهنم کیرشو میمالید ب کسم دوستم یهو.

در اتاقو باز کرد شوکه شدیم همه ولی باهاش ازین حرفا نداشتم در گوش امیر ی چیزی گفت و رفت.

امیرم سرشو پایین برد زیر پیرهنم سینههامو میخورد دستامو گرفت و برد بالای سرم با یه چیز سیاه به تخت بست یهو شورتمو از پام کشید پایین .

چند ثانیه فقط کسمو نگاه کرد بعد پیرنمو داد بالا و از وسط سینم انگشتشو ب خالت نوازش تا کسم اورد پایین.

اینقد این کارو کرد که اهم درومد بغلم کرد و کیرشو کرد توم بلاخره .

مثل ندیده ها منو میکرد مثل حیوونا ….سریع ابش اومد داستان‌های سکسی‌ بغلم کرد …

میگفت چقدر تنگ و داغی بازم منو میکنه داستان‌های سکسی‌ الان اگه پامو براش باز نکنم حسابی عصبانی میشه و منو میخوابونه و کیرشو میکنه توم.

عاشق اینکارشم روی کونم رد دستاش هست همیشه دوست دارم ابش همیشه از کسم بریزه.
shahvani
سکس در اتوبوس فیلمهای سکسی سکس گی ایرانی سکس ارگاسم فیلم سکسی سکس زن سکس لزبین کوس لیسی سکس ضربدری سکس نوجوان سکس با حجاب سکس مامان سکس امریکایی کون دادن فیلم های سکسی سکس خارجی

Brunette teen Holly Hendrix gets hardcore anal fucked

داستان‌های سکسی‌ سورپرایز خواهر کوچک برای برادرش
داستان‌های سکسی‌ سورپرایز خواهر کوچک برای برادرش
From:
Date: October 2, 2018

64 thoughts on “داستان‌های سکسی‌ سورپرایز خواهر کوچک برای برادرش

  1. سلام شاهرخم ۳۸ساله کرمانشاهیم مجردمحل کارم ماهشهره دنبال خانمی هستم مثل خودم حشری و عاشق سکس باشه اگرکسی هست لطفآبه این شماره بزنگه۰۹۱۹۵۷۳۱۸۸۵

   1. سلام مينو جون دوست داشتي زنگ بزن
    يا بيا تلگرام ٠٩١٢٣٧٢٠٢٥٩

  2. سلام یه خانم اهل حال و با وفا از تهران بیاد با هم آمیزش…کنیم09391226336

  1. سلام خوبی؟ منم عاشق سکسم اگه میشه بهم پیام بزن تو تلگرام آیدیمو میزارم خیلی عاشق سکسم بهم پیام بزنید..
   @Medipasha20

  2. سلام من تشنه یکسم ۳۵ ساله کیر کلفت دارم
   ۰۹۰۲۸۳۰۱۹۴۱

   1. کیر کلفت واسه زنت میخوای کیرم رکورددار کلفتیه … امتحانش مجانیه
    09914474265

   2. واي مگه ميشه برا زنت ميخواي
    من ماساژ حرفه اي ميدم تايلندي
    ريلكسي درماني و غيره
    خانوم دوست داست بياد تلگرام يا زنك بزنه ٠٩١٢٣٧٢٠٢٥٩

  3. سلام خوبی ، چطوری میتونم باهات در ارتباط باشم عزیزم ؟

 1. همه دارن شماره به هم میدن قرار سکس میزارن پس من چی 09172222296

 2. باخوندن این داستانهای سکسی به این نتیجه رسیدم بعضیاتون خیلی بی غیرتین اگه مادر،خواهر،زن ویادخترتونوجلوتون بکنن فقط نگاه کنید یه بلوچ اگه بدونه که خواهریامادرش بایکی زاختوپاخت داشته اون فردوبگامیده براتون متاسفم

   1. سلام من عاشق سکس با زوج هام کیرم ۲۲سانت کلفت از کرج ۰۹۱۴۹۷۱۴۶۱۰

 3. سلام سینا سقز. پسر زیر 17 سال یا خانوم بزنگن خونه مجردی دارم در خدمدتونم 09384432811

 4. کون وکوس میخوام از اوڕمیە وحومە کیر کلفت ودرازی دارم 23سانتە اینم آیدیم@As2578

 5. 09192894335 بالاي 40 سال لطفا خانمای باکلاس و رازدار که واقعاً دوست دارند از یک رابطه خوب و کاملا محرمانه لذت ببرند تماس بگیرند آقایان مزاحم همجنس خودتون نشید که اااااااای من می دم آقایون بنده همجنسگرا یا همجنس‌باز نیستم، دم همه تون قل قل بجوشه و داغ

 6. حتماً تشخیص داده و تماس بگیرید لطفا برای پول نباشه که اصلاً از جنده جماعت حالم به هم می خوره

 7. خانومایی که واقعا می خوان یه حال درست و حسابی بکنن تماس بگیرن، پولی نه!!! چون من با جنده جماعت نمی پرم

 8. سلام
  چطور میشه این فیلمهارو تو‌گوشی ذخیره کرد یا مستقیم برد تو تلگرام؟

 9. اهل تبریزم مجرد۳۸ساله دنبال یه خانم بامعرفت یایه زوج که به نفرسوم برای تنوع سکس نیازدارن زنگ بزنین09148875104

 10. سلام یک خانوم ازمشهد بیاد تلگرام متشکرم @md23454

 11. سلام سامانم ، ی خانوم خوشگل و خوش اندام و از همه مهمتر خوش اخلاق میخوام که بیاد با هم دوست شیم ، من محردم و کارمندم ، همه جوره هم ساپورتش میکنم ، کسی بود زنگ بزنه به شمارم ، 09212153736 , مرسی

 12. سلام. اصالتا جنوبی و ذاتا آتیش مزاج هستم.خانمای جیگری که لیس زدن سوراخ کون و کص شان بسیار دوست میدارند زنگ بزنند..در ضمن ماساژحرفه اای.سایزش 18 بسیار پر آبو پرتاب فوف العاده.09302840727

 13. میلاد ۲۴مجرد تهران نفر سوم با تجربه هستم زوج تهران پرند شهریار زوج یا خانم مجرد مطلقه زنگ بزنه سن مهم نیست ۰۹۳۸۳۵۳۹۲۰۹

 14. سلام
  خانومی از مشهد واسه یکی توپ و طولانی هست تل کنن
  09393023722

  1. خانوما ی تمایل به سکس very nice دارن تماس بگيرن 09358020850 قم يه تک زنگ هم اوکیه بقيش با من

 15. محمدهستم ۳۲اصفهان.یه دختر واسه دوستی بهم پیام بده.آیدی تلگرامم
  @aban1366

 16. بیا هر کس کس می دم و کون کیر هر چی قدر باشه قبول بیا تلگرام ۰۹۹۹۶۵۸۵۴

 17. سلام.داریوش هستم،خانمهای میانسال باشخصیت یادخترخانمهای که تمایل به سکس چت یاسکس تل یادوستی دائم دارن پیام بدن.
  09366661564

Comments are closed.